โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี (Thanyarak Pattani Hospital)
294 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์. (073)460351-3 โทรสาร. (073)460359 e-mail : website : https://tph.go.th