Spread the love
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ตอนนี้สามารถดาวโหลดเอกสารได้ผ่าน
เอกสารแบบฟอร์ม
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

การคำนวณค่าตอบแทนรายเดือน

ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักวิจัยจากงบโครงการฯ

ข้อมูลตัวชี้วัด