นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

611212_รูปโปรไฟล์หมอ 01 01 01
1

นางสาวผ่องพรรณ อินเล็ก รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

หมอไก่

แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

พี่ตุ่ม

นางรัตติยา สันเสรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

(Thanyarak Pattani Hospital)

เดิมชื่อว่า ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านยาเสพติด ในสังกัด สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 294 หมู่ 6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เริ่มดำเนินการ ก่อตั้งปี พ.ศ. 2533 จากการประชุมร่วมกัน ระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มเปิด ให้บริการปี พ.ศ. 2539 ในปี พ.ศ.2541 นายพลากร สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการ ศอ.บต. ในขณะนั้น ได้เข้าเยี่ยมศูนย์ ฯ พร้อมเสนอแนะตั้งชื่อว่า “บ้านปากน้ำ” เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษา

มีความรู้สึกอบอุ่นเสมือนหนึ่งเป็น “บ้าน”

วิสัยทัศน์

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในเขตบริการที่ 12

พันธกิจ

  1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด
  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางด้านยาเสพติดแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อระดับตติยภูมิ ในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด
  4. ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดกับแพทย์ และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน

ค่านิยมองค์กร

M Mastery

O Originality

P People Centered

H Humility

D Determination For The Nation

M Moving Together

S Specialist