สร้าง QR Code ด้วย Google Chart

เป็นวิธีการสร้าง QR Code อย่างง่ายด้วย Link URL โดยการไปเรียก API ของ Google

ตัวอย่าง
http://chart.apis.google.com/chart?chs=500×500&cht=qr&choe=UTF-8&chl=https://tph.go.th

chs = chart size คือขนาดภาพ ตัวอย่าง 500×500
cht = chart type คือประเภท QR Code ตัวอย่าง qr
che = chart Encoding คือเข้ารหัสตัวอักษร UTF-8 ตัวอย่าง UTF8 (ไม่ใช้ก็ได้ เพราะเป็น default)
chl = chart Line คือข้อความที่จะ gen ตัวอย่าง https://tph.go.th

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://developers.google.com/chart/infographics/docs/qr_codes

Mobile App สำหรับ Barcode & QR Code Scanner (ตัวไม่ใหญ่) (หรือจะใช้ LINE Scan ก็ได้เช่นกัน)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android

แชร์เลย