ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและความต้องการรักษาของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

2559 1

แชร์เลย