คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ สมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2566 รับจำนวนจำกัด 24คน เท่านั้น

แชร์เลย