การดำเนินงานตามภารกิจ

  1. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  2. หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  3. หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
แชร์เลย