การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

  1. หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
แชร์เลย