Spread the love

ยินดีต้อนรับสู่

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยยาและสารเสพติด
ทุกชนิด ทุกเพศ ในระบบสมัครใจ และระบบบังคับบำบัด ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายตนเอง
เร่งสร้างสิ่งใหม่
ใส่ใจประชาชน
ถ่อมตนอ่อนน้อม
พร้อมนำระดับชาติ
สามารถไปด้วยกัน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

Tanyarak PATTANI HOSTPITAL

เดิมชื่อว่า ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านยาเสพติด ในสังกัด สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข…..

กิจกรรมล่าสุด

โครงการมหกรรมวิชาการด้านยาเเละสารเสพติด 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้

เเพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการด้านยาเเละสารเสพติด 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายแพทย์สุนทรพจน์ ชูช่วย...

ดูเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

         นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ประจำปีงบประมาณ...

ดูเพิ่มเติม

จัดนิทรรศการความรู้เรื่องยาเสพติด

แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลฯ กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อรวมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ...

ดูเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

ดูเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะ สมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะสมรรถนะครั้งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดูเพิ่มเติม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง