Spread the love
ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

บริบท

        กลุ่มภารกิจวิชาการ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี มีหน้าที่หลักคือ ศึกษาวิเคราะห์ผลิตงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในระดับตติยภูมิ จัดทำมาตราฐาน (CPG) และประเมินการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาและพื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งลดสถานบริการสุขภาพตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความมุ่งหมาย

       ศึกษาวิจัย พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเป็นศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบริการที่มีคุณภาพและเข้าถึงข้อมูล

ขอบเขตการให้บริการ

       ศึกษาวิเคราะห์ ผลิตงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งเป็นศููนย์ข้อมูลข่าวสาร และให้บริการแก้ผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้