แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ผอ.หมอไก่
IMG_87751

นางสาวสุธิมาศ ขวัญทุม รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

หมอนิคหมอ-3

นายแพทย์สุนทรพจน์ ชูช่วย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

1

นางรัตติยา สันเสรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

(Thanyarak Pattani Hospital)

เดิมชื่อว่า ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านยาเสพติด ในสังกัด สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 294 หมู่ 6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เริ่มดำเนินการ ก่อตั้งปี พ.ศ. 2533 จากการประชุมร่วมกัน ระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มเปิด ให้บริการปี พ.ศ. 2539 ในปี พ.ศ.2541 นายพลากร สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการ ศอ.บต. ในขณะนั้น ได้เข้าเยี่ยมศูนย์ ฯ พร้อมเสนอแนะตั้งชื่อว่า “บ้านปากน้ำ” เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษา

มีความรู้สึกอบอุ่นเสมือนหนึ่งเป็น “บ้าน”

วิสัยทัศน์

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในเขตบริการที่ 12

พันธกิจ

  1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด
  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางด้านยาเสพติดแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อระดับตติยภูมิ ในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด
  4. ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดกับแพทย์ และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน

ค่านิยม

s-06

MASTERY : เป็นนายตนเอง

หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฎิบัติตามกฎระเบียบ

บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบคุณธรรม และจริยธรรม

s 07 1

Originality : เร่งสร้างสิ่งใหม่

สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

s-01

People Centered : ใส่ใจประชาชน

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”

s-05

Humility : ถ่อมตนอ่อนน้อม

มีสัมมาคาราวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

d-2-01

Determination For The Nation : พร้อมนำระดับชาติ

กำหนดทิศทางการแพทย์ที่สมคุณค่าของประเทศ

s 03 1

Motivation Together : สามารถไปด้วยกัน

พัฒนาเพื่อยกระดับการแพทย์ของประเทศให้มีความเสมอภาค

s-04

Specialist : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

รู้ลึก รู้จริง เป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทาง