กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ให้บริการทั้งด้านงานบริการ งานวิชาการ และงานสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยในงานบริการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เปิดให้บริการทั้งแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดยมีรูปแบบการให้บริการเป็นประเภทคลินิกต่างๆ

งานบริการสังคมและชุมชน

นอกจากนี้ ยังมีงานบริการสังคมและชุมชน ซึ่งมีหน้าที่หลักในการบำบัดรักษาดูแลต่อเนื่องในชุมชน โดยมีกิจกรรมทั้งเยี่ยมบ้าน เฝ้าระวัง ดูแล ติดตาม รวมถึงกิจกรรมค่ายและกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยยาเสพติดงาน ตลอดจนงานสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด งานเยี่ยมบ้าน เฝ้าระวัง ดูแล ติดตาม

คลินิกโรคทั่วไป

คลินิกผู้ป่วยยาเสพติดทั่วไป

– งานให้คำปรึกษา
– งานคัดกรอง ประเมิน คัดแยกผู้ป่วย 
– งานบำบัดด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจ
– งานให้การบำบัดอย่างย่อ
– งานกาย จิต สังคม บำบัด

งานบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยนอก (OPD)

คลินิกผู้ป่วยยาเสพติดเฉพาะโรค

– คลินิกบุหรี่
– คลินิกสารระเหย
– คลินิกสารกระตุ้น
– คลินิกสารกดประสาท
– คลินิกสารหลอนประสาท
– คลินิกสารออกฤทธิ์ผสมผสาน
– คลินิกสุรา

คลินิกผู้ป่วยยาเสพติดซับซ้อน

– คลินิกผู้ป่วยยาเสพติดที่ติดเชื้อแทรกซ้อน
– คลินิกลดอันตรายจากการใช้ยา
– คลินิกเมทาโดนระยะยาว

งานบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยใน (IPD)

สำหรับงานบริการผู้ป่วยใน (IPD) แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ระยะถอนพิษยา (IPD1) จำนวน ๓๐ เตียง และระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ (IPD2) จำนวน ๘๐ เตียง ซึ่งให้บริการ

งานถอนพิษยา

งานฟื้นฟูสมรรถภาพ

แบบ “ชุมชนจำลอง” ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

– กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
– กิจกรรมนันทนาการ
– กิจกรรมทางเลือก/ฝึกอาชีพ
– กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
– กิจกรรมชุมชนและศาสนบำบัด

ค่ายและกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยยาเสพติด

  • ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพยาเสพติด
  • ค่ายมัสยิดศูนย์ส่องทางชีวิตใหม่

งานสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด

เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง