ภารกิจอำนวยการ

มีหน้าที่ประสานงานและให้การสนับสนุนบริการด้านต่างๆ

แก่หน่วยงานและกลุ่มภารกิจอื่นๆ ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี อำนวยสิทธิประโยชน์เพื่อขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เหมาะสม และตามความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจนจัดให้มีสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่ดีสะดวกต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริการให้คล่องตัว รวดเร็ว ประหยัด โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ

นางสาวสุธิมาศ ขวัญทุม

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
IMG_5380

บริหารทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย ติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทรัพยากรบุคคล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและสอดรับกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรขั้นตอน ตลอดจนติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

feature moph20year

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รับผิดชอบการจัดทำและประสานแผนงาน แผนปฏิบัติการ โครงการ แผนงบประมาณ แผนเงินบำรุงของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผน กลยุทธ์และนโยบายของกรมการแพทย์ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

account

การเงินและบัญชี

มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี และงานตรวจสอบใบสำคัญ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายเดือนหรือรายเดือนหรือรายไตรมาสของแผนงาน/โครงการต่างๆ รวมถึงการจัดทำงบดุลและรายงานการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา

1

พัสดุและบำรุงรักษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาพาหนะ อาคารสถานที่ ควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปาของหน่วยงาน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย