เครือข่ายธัญญารักษ์

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

สถาบันบำบัดผู้รักษายาเสพติดแห่งชาติ

บรมราชชนนี

โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน