การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีและโรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 12