ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดภายหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา