การจัดการกับความรู้สึกอยากยาเสพติดของผู้ป่วยยาและสารเสพติด