โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 

เปิดให้บริการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดทุกชนิด

ผู้ป่วยนอก

เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตั้งแต่เวลา  08.30 -16.30 น. ในวันและเวลาราชการเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระยะบำบัดยา

โดยเปิดให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาและสารเสพติดทุกประเภท เฉพาะเพศชาย ทั้งรูปแบบสมัครใจและรูปแบบบังคับบำบัด (พรบ.) แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด นอนพักรักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถหยุดยาเสพติดได้

ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ติดยาและสารเสพติดทุกชนิดที่ไม่มีภาวะฉุกเฉินทางกายและทางจิต  ไม่มีอาการถอนพิษยา ทั้งรูปแบบสมัครใจและบังคับบำบัด ควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด เฉพาะเพศชาย