การบำบัดรักษาในรูปแบบผู้ป่วยนอก ให้บริการ ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
เวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดทุกชนิด

 ทุกเพศ ในระบบสมัครใจ  และระบบบังคับบำบัด ควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด (พ.ร.บ.) เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา
ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.30 น.
ในวันและเวลาราชการเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

มีระบบบริการการรับ ส่งต่อ

ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเครือข่าย
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้บริการ

ให้บริการจ่ายยา Methadone ในวันราชการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เฉพาะผู้ป่วยนัด
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น.

ให้บริการจ่ายยา Methadone เดือนรอมฎอน

เฉพาะผู้ป่วยนัด ตั้งแต่
เวลา 19.00 -19.30 น

ให้บริการจ่ายยา Methadone ณ เรือนจำปัตตานี

ในผู้ป่วยที่รับประทาน Methadone ต่อเนื่องที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาล

ให้บริการ

ให้บริการคลินิกพิเศษ (One Stop Service)

ในผู้ป่วยที่มีโรคร่วม (HIV / TB)

ให้บริการตรวจโรคทั่วไปเบื้องต้น

กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อโรงพยาบาลปัตตานี เช่น ผู้ป่วยโรคทางกายที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิต ผู้ป่วยที่มีโรคทางจิตเวชระยะ Active (Psychosis) เป็นต้น

ผู้ป่วยใหม่

ผู้ป่วยรายใหม่ ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวโรงพยาบาล เวลา 08.30 – 11.00 น. เป็นการติดต่อเพื่อขอคิวตรวจ ณ แผนกเวชระเบียน จัดทำแฟ้มประวัติและบัตรประจำตัวโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี พร้อมลำดับคิวการตรวจส่งไปยังจุดซักประวัติผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยเก่า

ผู้ป่วยที่นัดคลินิกบริการสามารถยื่นบัตรประจำตัวโรงพยาบาล ตามเวลาที่ระบุในบัตรนัด เพื่อการค้นหาแฟ้มประวัติพร้อมส่งไปยังคลินิกต่างๆ

งานเตรียมการ

เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยระยะเตรียมการ และครอบครัว เพื่อให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยสามารถหยุดใช้ยาเสพติดได้ โดยนัดให้บริการในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

งานบำบัดยา

เป็นการดูแล ติดตามอาการและประเมินซ้ำเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล/บรรเทาอาการไม่สุขสบายจากอาการถอนพิษยา โดยนัดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 – 12.00 น.

งานฟื้นฟูสมรรถภาพ

งานฟื้นฟูสมรรถภาพ  โดยใช้รูปแบบ จิตสังคมบำบัด (Matrix  program) ( กลุ่มยาบ้า/กระท่อม/กัญชา/สารระเหย) โดยใช้องค์ความรู้ที่จำเป็น โดยผ่านกระบวนการกลุ่มกับผู้ป่วยและครอบครัว ให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม และอารมณ์ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

  • การให้คำปรึกษารายบุคคลและครอบครัว

  • กลุ่มฝึกทักษะในการเลิกยาระยะต้น

  • กลุ่มการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ

  • กลุ่มให้ความรู้แก่ครอบครัว

  • กลุ่มสนับสนุนทางสังคม

ซึ่งใช้ระยะเวลา 4 เดือน  โดยนัดให้บริการในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10.00 – 11.00 น. และ 15.00 – 16.00 น.

โปรแกรมการบำบัดความคิด และพฤติกรรม cognitive behavioral therapy (CBT) นัดให้บริการ ในวันอังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น.  และวันพุธ เวลา 10.00- 12.00 น.

คลินิกเมทาโดน

นัดให้บริการทุกวัน

เวลา 08.30 – 12.00 น.

คลินิกบำบัดบุหรี่

วันอังคาร

เวลา 09.00 – 12.00 น.

คลินิกเลิกสุรา

วันพฤหัสบดี

เวลา 09.00 – 12.00 น.