การบำบัดรักษาในรูปแบบผู้ป่วยใน-ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ

การบำบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ติดยาและสารเสพติดทุกชนิดที่ไม่มีภาวะฉุกเฉินทางกายและทางจิต  ไม่มีอาการถอนพิษยา ทั้งรูปแบบสมัครใจและบังคับบำบัด ควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด เฉพาะเพศชาย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจและเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมจนนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้

F

Family

การนำครอบครัวมีส่วนร่วมโดยนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งกลับสู่สังคม

A

Alternative Treatment Activity

เป็นกิจกรรมทางเลือกในการบำบัดฟื้นฟูฯที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ป่วยค้นหาความสามารถ มองเห็นคุณค่าในตัวเอง กิจกรรมที่น่าสนใจ

S

Self  Help

การดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของบุคคล เพื่อให้ปกติสุข แต่ละบุคคลจำเป็นต้องมีทักษะการดำเนินชีวิต

T

Therapeutic Community

ชุมชนบำบัด Therapeutic  Community เป็นรูปแบบการรักษาตามแบบครอบครัวและชุมชน เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือตนเองลักษณะการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตที่ช่วยให้แต่ละคนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง การเพิ่มคุณค่าในตนเอง การพัฒนาการเคารพตนเอง การเรียนรู้เรื่องต่างๆ