การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

  1. มีมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  2. มีกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
แชร์เลย