การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  1. มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการ อย่างน้อย 1 เรื่อง
  2. มีมาตรการตรวจสอบ หรือ แนวทางการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามมาตรฐานในข้อ 1
แชร์เลย