(งานวิจัย 2554) เส้นทางการใช้ยาเสพติดชนิด 4×100 (สี่คูณร้อย) ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาเส้นทางการใช้ยาเสพติดชนิด 4×100 (สี่คูณร้อย) ในผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษา หรือ ผ่านการเข้ารับบำบัดรักษาในสถานพยาบาลเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) โดยใช้วิจัยเชิงปริมาณ (Survey Peach) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลด้วยการสุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาหรือผ่านการเข้ารับบำบัดรักษาในสถานพยาบาลเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi stages sampling random) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยเชิงปริมาณ จำนวน 202 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview Form) ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานีจำนวน 16 คน แล้วนำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

เส้นทางการใช้ยาเสพติดชนิด 4×100 (สี่คูณร้อย) ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

แชร์เลย