(งานวิจัย 2554) การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดกรณีเสพหนัก (Hard core) โดยการจัดการรายกรณีในระยะติดตามผลการบำบัดรักษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดกรรีเสพหนัก (Hard Core) โดยการจัดการรายกรณีในระยะติดตามผลการบำบัดรักษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

แชร์เลย