มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 2)

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 2)

โดย นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์

FHIR อ่านออกเสียงว่าไฟเอ้อร์
Grahame Grieve โปรแกรมเมอร์ชาวนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นคนต้นคิด อธิบายสั้นๆว่า

FHIR is an API standard to allow data to be exchanged.

API ย่อมาจาก Application Programming Interface เป็นบริการส่งข้อมูลผ่านเว็บ

FHIR เกิดขึ้นในยุคที่มีเทคโนโลยี Web Service

อธิบายอย่างง่ายว่าเป็นมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ หรือ Standard Dataset ว่าควรจะส่งข้อมูลในหมวดไหน เรื่องอะไร ใช้รหัสอะไร หรือจะส่งเป็นข้อความ (String)

ข้อมูลสุขภาพ ถ้าส่งน้อยไป ก็อาจขาดข้อมูลสำคัญ ถ้าส่งมากไป ก็จะเสียเวลา จับประเด็นสำคัญไปใช้ประโยชน์ไม่ได้

FHIR มี13 โมดูล ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีการอธิบายการใช้งานแต่ละโมดูลโดยละเอียด

www.hl7.org/fhir/ (ดูรูปที่ 1)

แต่ให้เลขหมวดสอดคล้องกับ สารบัญค้นหา ซึ่งใช้เลข หมวด 2-14

www.hl7.org/fhir/toc.html

สำหรับแพทย์ อาจเริ่มศึกษาโมดูล 9, 10, 11 (ดูรูปที่ 2)

9)Clinical ข้อมูลปัญหาของผู้ป่วย/อาการ/การวินิจฉัยโรค/หัตถการ

10)Diagnostics ข้อมูลส่งตรวจLab/รายงานผล/ตรวจทางรังสี

11)Medication สั่งยา/จ่ายยา/บริหารยา

โมดูล Clinical

www.hl7.org/fhir/clinicalsummary-module.html

9.2 Condition ปัญหาสำคัญ อาการ Chief Complaint เช่น เป็นไข้ ปวดท้อง

9.3 Procedure หัตถการการผ่าตัด การตรวจด้วยเครื่องมือ เวชกรรมฟื้นฟู การพยาบาล การให้สุขศึกษา

9.8 Clinical Impression บันทึกประวัติ การตรวจร่างกาย และสรุปการวินิจฉัย

โมดูล Diagnostics

www.hl7.org/fhir/diagnostics-module.html

10.1 Observation การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวัดสัญญาณชีพ

10.3 Diagnostic Report การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

10.4 Imaging Study การตรวจทางรังสีวิทยา

10.7 Specimen

โมดูล Medication

www.hl7.org/fhir/medications-module.html

11.1 MedicationRequest การสั่งยา

11.2 MedicationAdministration การบริหารยา ให้ยา เช่น ฉีดยา พ่นยา

11.3 MedicationDispense การจัดยา ปรุงยา ผสมยา ให้ผู้ป่วย

11.7 Immunization การให้วัคซีน ให้ภูมิคุ้มกัน

สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม จะมีรูปแบบTemplate ในรูปแบบของ XML

http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/procedure-example.xml.html

และ JSON

http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/procedure-example.json.html

สามารถคัดลอกข้อมูล ข้อความใส่ในTemplate ทำให้ใช้งานได้ง่าย

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 1)

http://www.gotoknow.org/posts/659644

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ ใน สารสนเทศ

Reference: https://www.facebook.com/FHIRthaild/posts/167858534584860

แชร์เลย