ผลของกิจกรรมการอาชีวบำบัดต่อการจัดการตนเองของผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี (The Effect of Occupational Therapy to Self–Management of Drug Addicts in Thanyarak Pattani Hospital )

2559 4

แชร์เลย