การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

  1. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  2. การปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
แชร์เลย