การดำเนินการองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Spread the love

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5