Spread the love
วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

        ศูนย์การเรียนรู้ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในเขตบริการที่ 12

พันธกิจ

  • ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางด้านยาเสพติดแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
  • จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อระดับตติยภูมิ ในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด
  • ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดกับแพทย์ และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน