Adul

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะ สมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะสมรรถนะครั้งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะ สมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะสมรรถนะครั้งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะ สมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะสมรรถนะครั้งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ Read More »

ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี พ.ศ.2566 Read More »