จัดนิทรรศการความรู้เรื่องยาเสพติด

Spread the love
แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลฯ กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อรวมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลฯ มีการจัดนิทรรศการความรู้เรื่องยาเสพติดและโปสเตอร์รณรงค์ฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งประชาชนที่มารับบริการ ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ณ อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี